Administrator

Anunț privind deschiderea consultării publice

Astăzi, 25.08.2021, președintele Consiliului Județean Bacău anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ: aprobarea taxelor de frecvență a cursurilor Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău, pentru anul școlar 2021-2022.

Școala Populară de Arte și Meserii Bacău funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Bacău, având calitatea de ordonator terțiar de credite, și a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 40/2004, fiind o instituție cu profil de învățământ artistic și de însușire a meșteșugurilor tradiționale, care organizează cursuri de lungă durată și scurtă durată pentru toate categoriile de vârstă.

Finanțarea activității Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău se asigură din venituri proprii și subvenții din bugetul local.

Veniturile proprii se constituie din taxele de școlarizare pentru frecventarea cursurilor, taxe ce sunt fundamentate de către conducerea instituției și sunt aprobate anual prin hotărâre a consiliului județean, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al instituției.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

  • referatul de aprobare al vicepreședintelui nr. 15225/19.08.2021,
  • raportul Direcției economică și managementul calității nr. 15227/19.08.2021,
  • textul complet al proiectului actului respectiv,
  • nota de fundamentare nr. 478/17.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Bacău sub nr. 15049/17.08.2021.

Documentația referită mai sus poate fi consultată pe site-ul www.csjbacau.ro secțiunea „Informații publice”, subsecțiunea <<Transparență decizională – Proiecte de hotărâri/dispoziții supuse procedurii de dezbatere publică>>.

Observațiile și propunerile persoanelor interesate vor fi transmise online sau prin poștă, până la data de 06.09.2021. E-mail-urile indicate sunt: directiajuridica@gmail.com, oana.irimia@csjbacau.ro, persoana desemnată - Oana Irimia sau secretariat@csjbacau.ro.   

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea proiectului de act normativ privind aprobarea taxelor de frecvență a cursurilor Școlii Populare de Arte și Meserii Bacău, pentru anul școlar 2021 – 2022”.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 06.09.2021.

 
Close Search Window