Administrator

Lista documentelor de interes public comunicate de Consiliul Judeţean Bacău din oficiu, conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean Bacău, precum şi activitatea acestuia:

- Constituția României, republicată;

- Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare și programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice

Structura organizatorică şi atribuțiile departamentelor 

Programul de funcţionare al Consiliului Județean Bacău 

Programul de audienţe al conducerii Consiliului Județean Bacău

c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea Consiliului Județean Bacău și ale funcționarilor responsabili cu difuzarea informațiilor publice

•  Persoanele din conducere:

-  Valentin Ivancea, Preşedintele Consiliului Județean Bacău

-  Gelu-Ionuț Panfil, Vicepreședinte Consiliul Județean Bacău

-  Constantin Scripăț, Vicepreşedinte Consiliul Județean Bacău

-  Zară Elena Cătălina, Secretarul general al judeţului Bacău

-  Valentin Palea, Administrator public

•  Persoanele responsabile cu difuzarea informațiilor publice:

- Pricopie-Postolache Loredana-Delia, consilier, tel. 0234 537 200 int. 122
- Ciobotaru Alina-Erna, consilier, tel. 0234 537 200 int. 172
- e-mail - Serviciul Comunicare, informatii

•  Purtător de cuvânt: Nicoleta Timaru, Șef Serviciu Comunicare, Informații, Relații Publice, Int 209, email comunicare[at]csjbacau.ro

d) Coordonate de contact 

e) Sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil se pot consulta la sediul Consiliului Județean Bacău conform art. 5, alin. (4) lit. a din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Copii după documentele solicitate se realizează în condițiile art. 9 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

f) Strategiile si programele proprii - Informaţii despre obiectul programelor pot fi consultate la sediul Consiliului Judeţean Bacău precum şi pe pagina de internet.

g) Lista cuprinzând documentele de interes public

- Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile  de interes public:

- Actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea Consiliului Judeţean Bacău

- Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audiențe al Consiliului Judeţean Bacău

- Numele și prenumele persoanelor din conducerea Consiliului Judeţean Bacău și ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informaţiilor publice

- Coordonatele de contact ale Consiliului Judeţean Bacău respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet

- Sursele financiare, bugetul și bilanţul contabil

- Programele şi strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul C.J. Bacău

- Lista documentelor produse şi/sau gestionate, potrivit legii

- Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice in situaţia in care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:

- dispoziţii ale preşedintelui, hotărâri ale consiliului judeţean, proiecte de acte normative, instrumente de prezentare a actelor normative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare, note de prezentare, referate de aprobare, protocoale, rapoarte, studii, analize, prognoze, proiecte de politici publice, proiecte de strategii, scrisori sau adrese, materiale de specialitate, fișe de proiect, termeni de referinţă, specificaţii tehnice, dosare de licitaţie, procese-verbale, adrese, observaţii și propuneri, avize, acte procedurale.

i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate sunt prevăzute în art. 21 și 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile  de interes public, şi anume:

- reclamaţia - care se depune la conducătorul autorității sau al instituției publice

- plângerea - care se depune la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice, în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Close Search Window