Administrator

 

Lansarea licitatie de proiecte sociale si culturale în vederea acordarii finantarii nerambursabile din fonduri alocate de Consiliul Judetean Bacau pentru activitati nonprofit de interes general, conform Legii  nr. 350/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (sectiunea a-3-a, alin.1 si 2).

1. Autoritatea contractanta: Consiliul Judetean Bacau, Marasesti nr.2, judetul Bacau, cod fiscal 4455500, tel.0234 / 537200, fax.0234 / 535012

2. Reglementari legale privind acordarea de finantare nerambursabila: Legea nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, Ordinul 130/2006 si Hotarârea Consiliului Judetean nr. 33 din 22.02.2012 

3. Se acorda finantare nerambursabila pentru  proiecte care vizeaza:

3.1 domeniul social: 

a)asistenta sociala/socio-medicala, ingrijire si recuperare in centre specializate si/sau la domiciliul beneficiarilor;

b)servicii integrate de informare, constientizare, orientare, mediere, consiliere si indrumare;

c)servicii de indumare si consiliere pentru familiile ai caror membri sunt plecati la munca in strainatate;

d)dezvoltarea de servicii de consiliere (inclusiv psihologica) si facilitati afterschool in mediul rural pentru elevii ai caror parinti sunt plecati in strainatate;

e)integrare si reintegrare, pregatire si reinsertie pe piata fortei de munca;

f)campanii de promovare a sanatatii (antitutun, antialcool, cancer de col uterin si de san, planificare familiala etc.);

g)campanii de preventie in combaterea traficului de persoane si consumului de stupefiante;

h)centre comunitare de reintegrare sociala;

i)centre sociale multifunctionale;

j)centre de zi;

k)alte tipuri de servicii sociale cu impact semnificativ demonstrabil.

3.2 domeniul cultural: 

a) arte vizuale si ale spectacolului: expozitii, spectacole, manifestari si târguri traditionale de interes judetean, national si international (organizate cu titlul de acces gratuit),

b) simpozioane, conferinte si seminarii pe teme culturale de interes judetean cu participare nationala si internationala (cu mentionarea sprijinului financiar al Consiliului Judetean Bacau);

c) editarea de lucrari din domeniul culturii scrise, astfel cum este acesta definit la art.1-3 din Legea nr.186/2003 privind promovarea culturii scrise, numai cu caracter documentar cum ar fi: album, almanah, revista si alte materiale de promovare ilustrative a judetului Bacau si a patrimoniului cultural local în circuitul cultural national (ca de exemplu: ghid cultural al Judetului Bacau, album, almanah cultural si alte materiale de promovare pe diverse suporturi, precum - CD, DVD, spatiu virtual)

d) aniversari jubiliare, manifestari culturale si alte activitati de promovarea a vietii culturale a comunitatilor din judetul Bacau, prin intermediul spatiului virtual (Internetul)

4. Suma disponibila aprobata pentru finantarea nerambursabila a actiunilor si proiectelor sociale si culturale este urmatoarea: 

4.1   pentru domeniul social: 100.000 RON

4.2.  pentru domeniul cultural:130 000 RON

5.  Durata implementarii: din momentul semnarii contractului de finantare pâna la data de 15 noiembrie 2012. 

6. Solicitanti: persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial - asociatii sau fundatii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii.

7. Documentatia de solicitare a  finantarii nerambursabile, se poate procura de la sediul Consiliului Judetean Bacau, Marasesti nr.2, judetul Bacau, camera 46, persoane de contact:  d-nele Luciana Pascu-Carlan si Mihaela Iordanescu, telefon 0234/513013 si de pe site-ul www.csjbacau.ro.

8. Solicitantantii vor putea depune documentatia prevazuta în Ghidul Solicitantului la registratura Consiliului Judetean Bacau, Marasesti nr.2, judetul Bacau, pâna la data de 18  aprilie 2012, ora 14,00.  

9. Evaluarea si selectia proiectelor depuse, în vederea obtinerii de finantare nerambursabila, se va face de catre Comisia mixta de evaluare si selectare care se va constitui conform prevederilor Hotarârii Consiliului Judetean Bacau nr. 33 a sedinttei ordinare din 22.02.2012 . 

10. Comisia de evaluare si selectionare va comunica, la încheierea procedurii de evaluare si selectare, în scris, solicitantilor neselectionati motivele neacordarii finantarii si celor selectionati nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

Anuntul de participare la licitatia de proiecte sociale si culturale, în conformitate cu Legea 350 din 02.12 2005 cu nr.de înregistrare 1/88.183, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr.48 din 08.03.2012. 

 

Close Search Window