Administrator

Legislație primară:
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – publicată în: Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016
- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale – publicată în: Monitorul Oficial nr. 391 din 23 mai 2016
- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii –  publicată în: Monitorul Oficial nr. 392 din 23 mai 2016;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea și functionarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor - publicată în: Monitorul Oficial nr. 393 din 23 mai 2016

Legislație secundară:
- Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - publicată în: Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016
- Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale - publicată în: Monitorul Oficial nr. 422 din 6 iunie 2016

Legislație terțiară:
- Ordin nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate - publicat în: Monitorul Oficial nr. 432 din 9 iunie 2016
- Ordin nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale - publicat în: Monitorul Oficial nr. 487 din 30 iunie 2016
- O.U.G. nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice - publicat în: Monitorul Oficial nr. 362 din 26 mai 2015

Legislație europeană:
- Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 Februarie 2014 privind Achizițiile Publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE
- Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic din 5 Ianuarie 2016

Close Search Window