Administrator

Adresa:

str. George Bacovia nr. 57, 600238, Bacău

Telefon:

0234.588.852

ConducereȘef serviciu Răzvan-Iulian Șendrea

Serviciul Public de Protecție a Plantelor Bacău, denumit în continuare serviciu public, este o unitate de prestări servicii de interes județean, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Județean Bacău.
Serviciul Public de Protecție a Plantelor Bacău este organizat și funcționează în conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 73/1999 privind înființarea Serviciului Public de Protecție a Plantelor Bacău, Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Urgență nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice.

În cadrul Serviciului Public de Protecție a Plantelor Bacău, persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 este inspector de specialitate Daniel Sorin Dodoi, iar atribuțiile de purtător de cuvânt le îndeplinește șeful de serviciu Iulian Răzvan Șendrea.

Misiune și obiective de activitate

Serviciul Public de Protecție a Plantelor Bacău este organizat în scopul prestării de activități specifice la solicitarea celor intersați, producători agricoli sau alți beneficiari.

Serviciul Public de Protecție a Plantelor Bacău realizează pe bază de comenzi ferme, în limita fondurilor alocate și a capacității tehnice, următoarele activități publice de interes local:
a) dezinfecția, dezinsecția și deratizarea sediilor administrative, locuințelor, școlilor, internatelor, cantinelor, spațiilor comerciale, garajelor, subsolurilor tehnice și amenajate, mijloacelor de transport precum și a spațiilor și zonelor deschise;
b) combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor cu mijloacele existente în dotare;
c) acordarea asistenței tehnice de specialitate pentru producătorii agricoli care execută activități de protecție a plantelor cu mijloace proprii;
d) adaptarea și aplicarea tehnologiilor de combatere integrală a bolilor, dăunătorilor și buruienilor;
e) aprovizionarea, din producția internă sau din import, cu produse de uz fitosanitar și depozitarea acestora;
f) lucrări de eliminare a ramurilor atacate de boli și de dăunători;
g) activități de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman provenite din gospodăriile populației, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare
h) servicii de adăpostire a animalelor ce fac obiectul ordinului de plasare în adăpost de pe raza județului Bacău conform prevederilor Legii 205/2004 privind protecția animalelor, republicată și modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri  organizatorice;
i) alte activități specifice.

Pentru realizarea obiectului său de activitate, Serviciul Public de Protecție a Plantelor Bacău are umătoarele atribuții principale:
a) atribuțiile prevăzute la literele a - f se realizează prin prestări de servicii;
b) prestează servicii pentru consiliile locale, persoane fizice, persoane juridice, producători particulari, indiferent de forma de organizare sau proprietate, conform tarifelor care se aprobă de către Consiliul Județean Bacău prin hotarare;
c) asigură, la cerere, consiliilor locale asistență tehnică de specialitate, referitor la dezinsecție, dezinfecție și deratizare;
d) informează și prezintă Consiliului Județean Bacău propuneri în domeniul său de activitate;
e) răspunde pentru realizarea lucrărilor efectuate.

În realizarea atribuțiilor sale, Serviciul Public de Protecție a Plantelor Bacău va respecta dispozițiile actelor normative în vigoare, precum și deontologia profesională, așa cum este ea definită în documentele în vigoare.

Serviciul Public de Protecție a Plantelor Bacău își desfășoară activitatea pe baza proiectului de activitate care se întocmește anual, precum și potrivit obiectivelor și indicatorilor stabiliți de Consiliul Județean Bacău.

În realizarea obiectului său de activitate, Serviciul Public de Protecție a Plantelor Bacău colaborează din punct de vedere tehnic și metodologic cu consiliile locale, Direcția pentru Agricultură Judeteană Bacău, Oficiul Fitosanitar Bacău și alte instituții publice județene și naționale.

Situația la 31.01.2023 a tuturor funcțiilor din cadrul Serviciului Public de Protecție a Plantelor Bacău ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și Hotărârii Consiliului Județean nr. 78/2019:

Lista funcțiilor conform Legii nr. 153/2017

Close Search Window